Make your own free website on Tripod.com
 
spacer
cntt_s

Links:

Galleries and screen captures

Golden Faith
(Chuổi Ngày Tan Tác)

A TVB production - ? (Posted 04/03/05)
English/Chinese name Vietnamese name Role
Gallen Lo La Gia Lương Đinh Thiên Bản
Jessica Hsuan Tuyên Huyên Trình Thiên Lam
Deric Wan ôn Thiện Luân Chung Thủ Khang
Sak Sau Thạch Tú Hồng Bách Thao
Lau Dan Lưu Đan Uncle Chung
Michelle Yip Diệp Tuyền Trình Tiểu Nhũ
Raymond Lam Lâm Phong Oscar
Anne Heung Hương Hᵷi Lam Quế Lệ Phù


Review: coming soon!

NBO © 2005-. All Rights Reserved.