Make your own free website on Tripod.com
 
spacer
cgdl (6K)

Links:

Galleries and screen captures

New Heaven Sword & The Dragon Sabre
(Cô Gái Đồ Long)

A TVB production - 1986 (Posted 02/20/05)
English/Chinese name Vietnamese name Role
Tony Leung Lương Triều Vỹ Trương Vô Kỵ
Kitty Lai Lê Mỹ Nhàn Triệu Minh
Sheren Tang Sui Man Ðặng Túy Vân Chu Chỉ Nhược
Dodo Cheng Trịnh Du Linh Hân Tố Tố
Simon Yam Nhậm Đạt Hoa Trương Thúy San
Kenneth Tsang Tăng Giang Kim Mao Sư Vương
Maggie Siu Thiệu Mỹ Kỳ Tiểu Siêu


Review: coming soon!

NBO © 2005-. All Rights Reserved.